Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
КРОК-1 [24]
КРОК-2 [20]
КРОК-3 [13]
TestShell [10]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4534
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Тесты КРОК 2015 » КРОК-3

Крок 3. Загальна лікарська підготовка. 2014 Буклети (укр/рос) (тесты, архив, *.pdf)

[ Скачать с сайта (651.9 Kb) ] 03.11.2015, 06:23
Всі офіційні буклети за 2013 рік весна/осінь українською і російською мовами в пдф. У тесті правильна перша відповідь!
 

Для ознайомлення - перші десять завдань з осіннього буклету.

1. Хворий 8-ми рокiв протягом тижня
скаржився на головний бiль, втомлюва-
нiсть. В анамнезi: бронхоаденiт у 4 роки.
Стан погiршився, to- 37, 8oC. Об’єктивно:
дитина лежить на боцi з приведеними до
тулуба ногами, голова закинута. Ригiднiсть
м’язiв потилицi, симптом Кернiга. Лiквор
прозорий, через 12 годин на поверхнi утво-
рилася плiвка. Найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?
A. Туберкульозний менiнгiт
B. Стрептококовий менiнгiт
C. Туберкульозний енцефалiт
D. Пневмококовий менiнгiт
E. Менiнгококовий менiнгiт
2. Реанiмацiйна бригада швидкої медичної
допомоги прибула на виклик до опiатного
наркомана 23-х рокiв. Об’єктивно: свiдо-
мiсть вiдсутня, цiаноз, брадипное, бради-
кардiя. Що термiново показано хворому?
A. Штучна вентиляцiя легень
B. Оксигенотерапiя через маску
C. Призначення налорфiну
D. Форсований дiурез
E. Iнфузiйна терапiя
3. На стацiонарному лiкуваннi перебуває
вагiтна жiнка 33-х рокiв. Строк вагiтностi
34 тижнi. Впродовж останнiх 2-х дiб вису-
ває скарги на головний бiль, запаморочен-
ня, вiдчуття тяжкостi в дiлянцi потилицi,
зоровi розлади. Мають мiсце набряки. АТ-
160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечi: протя-
гом доби зростаюча протеїнурiя до 3,2 г/л.
Дiурез знижений. Яка найбiльш iмовiрна
патологiя, яка обумовила цю симптомати-
ку?
A. Тяжка прееклампсiя
B. Прееклампсiя середньої тяжкостi
C. Еклампсiя
D. Гостре порушення мозкового кровообiгу
E. Гiпертонiчний криз
4. Хвора 22-х рокiв пiсля проходження кур-
су дезiнтоксикацiйної терапiї вдома (в про-
цесi якого був застосований один флакон
розчину двiчi на день впродовж 2-х дiб) ра-
птом вiдчула погiршення стану i була до-
ставлена до приймального вiддiлення. На
момент огляду: вiдсутнiсть свiдомостi, шкi-
ра блiда, холодна, АТ- 50/0 мм рт.ст., Ps-
132/хв. Яку невiдкладну допомогу необхi-
дно надати негайно?
A. Корекцiя порушень розчином адреналiну
B. Термiнова iнтубацiя трахеї
C. Негайне введення антибiотикiв
D. Лiкування респiраторного дистрес-
синдрому дорослих
E. Корекцiя показникiв кислотно-лужного
стану
5. Чоловiк 46-ти рокiв з iмплантованим
електрокардiостимулятором пiд час ре-
монту настiльної лампи отримав легку
травму електрострумом, пiсля чого вiн
впродовж декiлькох хвилин був непритом-
ний. Об’єктивно: цiаноз шкiри, АТ- 60/0
мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбiльш iмовiрною
причиною неефективностi кровообiгу є:
A. Атрiовентрикулярна блокада
B. Електромеханiчна дисоцiацiя
C. Травматичний шок
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Iшемiчний iнсульт
6. Молодiй жiнцi 5 днiв тому в умовах стацi-
онару був здiйснений аборт. В теперiшнiй
час висловлює скарги на слабкiсть, нудо-
ту, остуду. Об’єктивно: притомна, психо-
моторне збудження з деякою неадекватнi-
стю поведiнки. Шкiрнi покриви сухi, гарячi,
температура 38, 5oC, тахiпное 30/хв, у леге-
нях дихання жорстке. АТ- 90/50 мм рт.ст.,
ЧСС- 112/хв. Дiурез за останню добу зни-
жений. Найбiльш вiрним буде припустити:
A. Iнфекцiйно-токсичний шок
B. Гостра пневмонiя
C. Гострий пiєлонефрит
D. Харчова токсикоiнфекцiя
E. Гострий аднексит
7. Хлопчик 6-ти рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, генералiзований свербiж
та почервонiння шкiри, гостре пiдвищення
температури тiла до 38oC. Iз анамнезу: пер-
ший день хвороби. Протягом кiлькох годин
пiсля обробки невеликого садна iхтiоло-
вою маззю з’явилися поширенi гiперемо-
ванi папульозно-уртикарнi висипання, що
виступають над поверхнею шкiри в дiлянцi
передплiччя, живота, стегон, гомiлок. Ука-
жiть найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Генералiзована кропивниця
B. Атопiчний дерматит - нейродермiт, перi-
од загострення
C. Набряк Квiнке
D. Алергiчний контактний дерматит
E. Токсикодермiя
8. Хворий 13-ти рокiв доставлений до вiд-
дiлення у коматозному станi. Вiдзначає-
ться глибоке шумне дихання за типом Ку-
смауля, гiпотонiя, сухiсть шкiри i слизових
оболонок, зниження тонусу очних яблук,
олiгурiя, запах ацетону у видихуваному по-
вiтрi. Чим зумовлений даний стан?
A. Кетоацидотична кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Тиреотоксична кома
E. Печiнкова кома
9. Пацiєнт 33-х рокiв на роботi раптово вiд-
чув сильний головний бiль, немов удар по
головi. Знепритомнiв, впав. Об’єктивно:
АТ- 160/100 рт.ст., свiдомiсть сплутана. Ви-
ражена ригiднiсть м’язiв шиї, симптом Кер-
Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2014 рiк, осiнь 2
нiга з обох бокiв пiд кутом 140o. Спосте-
рiгався генералiзований судомний напад.
Зiницi рiвнi, косоокостi немає. Парезiв не-
має. Яке обстеження необхiдно провести
хворому для виключення субарахноїдаль-
ного крововиливу?
A. Люмбальна пункцiя
B. Електрокардiограма
C. Електроенцефалограма
D. Ангiографiя
E. Рентгенографiя кiсток черепа
10. Дитина 6-ти рокiв госпiталiзована до
дитячого вiддiлення з бронхопневмонiєю.
Страждає на атопiчний дерматит. Пiсля
внутрiшньом’язового введення ампiцилiну
з’явилися вiдчуття стиснення у грудях, за-
паморочення, рiзка блiдiсть, цiаноз, холо-
дний пiт, прискорене шумне дихання. Який
iз перелiчених препаратiв слiд увести в ма-
нiпуляцiйнiй негайно?
A. Розчин адреналiну пiдшкiрно
B. Розчин преднiзолону внутрiшньовенно
C. Розчин еуфiлiну внутрiшньовенно
D. Розчин строфантину внутрiшньовенно
E. Розчин тавегiлу внутрiшньовенно


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 3.0/2 голосов

Добавил(а): nmu | 03.11.2015 | Просмотров: 2843 | Загрузок: 663
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь