Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Госпитальная терапия [4]
Факультетская терапия [6]
Лекции по пропедевтике внутренних болезней [29]
Яковлева А.Ю.
Разное [68]
Записи в дневниках
Народный опрос
Как у студента обстоят дела с подработкой?
Всего ответов: 4180
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Терапия » Разное

Теоретичні питання на держіспит по терапії (лікувальний фак.) (-, архив, *.rtf)

[ Скачать с сайта (23.1 Kb) ] 20.06.2010, 11:32
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ I ТА IІІ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ІСПИТІ 2000/2001 НАВЧ.РОЦІ
І. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
1. Гострі пневмоніі. Класифікація. Особливості клінічних проявів та перебігу залеж¬но від етіології, кліні-ко-морфологічної характеристики, тяжкості перебігу. Усклад¬нення. Диференційоване лікування.
2. Плеврити. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу, зміни інструментальних та лабораторних даних залежно від етіології, характеру ексу¬дату та локалізації. Ускладнення. Диференційоване лікування.
3. Хронічний бронхіт. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу, змін даних додаткових методів обстеження при різних клінічних варіан¬тах. Ускладнення. Диференційоване лікування. Диспансеризація хворих.
4. Бронхоектатична хвороба. Фактори, які сприяють розвитку бронхоектазів. Клініка, перебіг, діагности-ка. Ускладнення. Диференційоване лікування. Пока¬зання до хірургічного лікування.
5. Бронхіальна астма. Особливості патогенезу різних форм. Роль екзогенних та ендогенних факторів. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу. Осо¬бливості клініки і діагностика приступу бронхіальної астми і астматичного статусу різного ступеня. Диференційоване лікування. Диспансеризація хворих.
6. Дихальна недостатність. Класифікація. Особливості етіології, патогенезу, клініки , діагностики обструктивної та рестриктивної дихальної недостатності. Оцінка функції зовнішнього дихання. Диференційоване лікування.
7. Хронічне легеневе серце. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу, зміни інструментальних даних залежно від стадії та етіологічного фак¬тора. Принципи диференційованої терапії.
8. Міокардити. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу, зміни інструментальних та лабораторних даних залежно від етіології, тяжкості і варіанту перебігу. Критерії діагнозу і диференціального діагнозу. Особливості лікування різних клінічних варіантів.
9. Мікардіодистрофії. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу, зміни інструментальних та лабораторних даних залежно від етіології. Диференційоване лікування.
10. Перикардити. Етіологія. Класифікація. Особливості клінічних проявів, перебігу і діагностики сухого, ексудативного і констриктивного перикардитів. Методи ве¬рифікації діагнозу. Показання до пункції пери-карду, іі діагностичне і лікувальне значення. Диференційована терапія різних форм із врахуванням етіологічних факторів.
11. Гіпертонічна хвороба (есенціальна артеріальна гіпертензія). Класифікація. Роль порушень центра-льних та ниркових механізмів регуляції тиску в розвитку хвороби. Особливості клінічних проявів і даних додаткових методів дослідження при різних стадіях гіпертонічноі хвороби, а також залежно від гемодинамічного варіанта та ренінового профілю.
12. Гіпертонічна хвороба (есенціальна артеріальна гіпертензія). Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування різних варіантів гіпертонічних кризів. Диференційована терапія різних стадій гіпертонічної хвороби. Профілактика. Диспансеризація хворих.
13. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Особливості клініки ниркових, ендо¬кринних і гемодинамічних артеріальних гіпертензій. Значення інструмен¬тальних і лабораторних методів дослідження для діагнос-тики симптоматичних гіпертензій. Особливості терапевтичного і хірургічного лікування.
14. Нейроциркуляторна дистонія. Етіологія. Особливості клініки, діагностики рі¬зних варіантів. Діагностика і диференціальна діагностика. Диференційована терапія.
15. Атеросклероз. Роль гіперліпідемій, уражень судинної стінки і тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Особливості клінічних проявів залежно від локалі¬зації. Лікувальна тактика, первинна й вторинна профілактика.
16. Ішемічна хвороба серця. Роль стенозуючого атеросклерозу та "ди¬намічного стенозу" коронарних артерій в патогенезі різних форм захворю¬вання. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики різних варіантів стабільной і нестабільної стенокардії. Диференційоване ліку¬вання. Диспансеризація хворих.
17. Ішемічна хвороба серця. Особливості клінічного перебігу і діагностики різ¬них варіантів гострого інфаркта міокарда (крупно- і дрібновогнищевого, ре-цидивуючого, повторного). Атипові варіанти початку інфаркта міокарда і його ускладнення.
18.Ішемічна хвороба серця. Диференційована терапія різних варіантів стено¬кардії, показання до хірургі-чного лікування. Лікувальна тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Тактика, спрямована на запобігання поширенню некротичного вогнища. Реабілітація хворих. Профілактика гострого інфаркту міокарда та інших форм ішемічної хвороби серця.
19. Хронічна серцева недостатність. Основні причини, патогенез порушень центральної та периферич-ної гемодинаміки. Роль нирок та ендокринних факторів. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики хронічної ліво- і правошлуночковоі недостатності різного ступеня. Значення інструмен-тальних методів.
20. Порушення ритму серця. Електрофізіологічні механізми винекнення ектопі¬чних аритмій та можливо-сті їх розпізнавання у клініці. Класифікація. Особ¬ливості порушень гемодинаміки, клініки. ЕКГ -діагностика. Диференці¬йована терапія.
21. Порушення провідності серця. Класифікація. Особливості клінічної та ЕКГ-діагностики різних варіантів та ступенів атріовентрікулярної блокади та бло¬кад ніжок пучка Гіса. Приступи Моргань'ї-Едемса-Стокса.
22. Ревматизм (гостра ревматична гарячка). Роль стрептококової інфекції та імунологічної реактивності у розвитку. Класифікація. Критерії діагностики, варіанти перебігу та органні ураження. Значення лабораторних методів для оцінки активності запального процесу.
23. інфекційний ендокардит. Етіологія, патогенез, особливості клінічного пере¬бігу. Ускладнення. Диференціальний діагноз. Значення ехо-кардіографічного дослідження у діагностиці. Лікування. Показання до хірургі¬чного лікування.
24. Комбіновані мітральні вади серця. Особливості порушень гемодинаміки, клінічних проявів. Значення неінвазійних та інвазійних методів. Ускладнен¬ня. Особливості терапевтичної тактики. Показання до хірургічного лікування.
25. Комбіновані аортальні вади серця. Особливості порушень гемодинаміки, клінічних проявів. Значення неінвазійних та інвазійних методів. Ускладнен¬ня. Особливості терапевтичної тактики. Показання до хірургічного лікування.
26. Дефект міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок. Етіологія. Механі¬зми порушення гемодина-міки, компенсації і декомпенсації, їх особливості при розвитку і прогресуванні легеневої гіпертензії. Значення неінвазійних та інва¬зійних методів. Варіанти клінічного перебігу залежно від глибини порушень кардіогемодинаміки та вираженості легеневої гіпертензії.
27. Відкритий артеріальний проток. Етіологія. Механізми порушення ге¬модинаміки, компенсації і декомпенсації, їх особливості при розвитку і про¬гресуванні легеневої гіпертензії. Значення неінвазійних та інвазійних методів. Варіанти клінічного перебігу залежно від глибини порушень кардіогемодина¬міки та вираженості легеневої гіпертензії.
28. Коарктація аорти. Етіологія. Механізми порушення гемодинаміки, компе¬нсації і декомпенсації, їх особливості при розвитку і прогресуванні легеневої гіпертензії. Значення неінвазійних та інвазійних методів. Варіанти клінічного перебігу залежно від глибини порушень кардіогемодинаміки та вираженості легеневоі гіпертензії.
29. Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина з урахуванням активності патологічного процесу та стадії захворювання. Кри¬терії діагностики. Органні ураження. Базисна терапія. Диференційоване ліку¬вання різних клінічних варіантів.
30. Деформуючий остеоартроз. Етіологія, патогенез, симптоматика, діагности¬ка, перебіг різних клінічних форм. Диференціальний діагноз.
31. Подагра. Етіологія, патогенез. Особливості клінічних проявів суглобового синдрому та ураження нирок. Диференціальний діагноз. Лікування.
32. Системний червоний вовчак. Етіологічні фактори. Особливості патогенезу, клінічної картини та пе-ребігу залежно від уражень органів та систем. Діагно¬стичні критерії. Диференційована терапія..
33. Системна склеродермія. Етіологічні факторі. Особливості патогезу, клінічної картини та перебігу залежно від уражень органів та систем. Діагностичні кри¬терії. Диференційована терапія.
34. Хронічний гастрит. Етіологія. Класифікація. Діагноз та диференціальний діагноз. Особливості клініч-них проявів різних варіантів захворювання. Дис¬пансеризація хворих.
35. Виразкова хвороба (виразка) шлунка та дванадцятипалої кишки. Роль кис-лотопептичного, інфек-ційного та інших факторів у виникненні хвороби та її рецидивів. Варіанти клінічного перебігу залеж-но від локалізації та секретор¬ної функції шлунка. Ускладнення. Лікування. Показання до хірургічного лікування. Диспансеризація хворих.
36. Хронічний ентероколіт. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. Особливості клінічного пе-ребігу залежно від локалізації, типу морфорлогічних змін, функціонального стану кишечника, ступеня важкості. Диференці¬йоване лікування.
37. Хвороба Крона. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. Особливо¬сті клінічного перебігу залежно від локалізації, типу морфологічних змін, фу¬нкціонального стану кишечника ступеня важкості. Диференційоване лікування.
38. Неспецифічний виразковий коліт. Етіологічні фактори та патогенез. Класи¬фікація. Особливості клінічного перебігу залежно від локалізації, типу мор-форлогічних змін, функціонального стану кишечника, ступеня важкості. Ди¬ференційоване лікування.
39. Хронічні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. Етіологія, патогенез. Класифіка-ція. Особливості клінічного перебігу. Роль інстру¬ментальних методів в діагностиці. Диференціальний діагноз з дискинезіями та іншими захворюваннями. Диспансеризація хворих.
40. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості клініч¬ного перебігу та діагности-ка окремих форм. Диференціальний діагноз. Дис¬пансеризація хворих.
41 .Цироз печінки. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Особливості клінічних проявів та діагностика різ-них морфологічних варіантів. Ускладнення. Дифе¬ренційована терапія.
42. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості клі¬нічного перебігу, діагнос-тика та диференціальна діа-ностака залежно від форми та локалізації патологічного процесу. Диферен-ційоване лікування.
43. Гострий гломерулонефрит. Роль стрептококової інфекції та імунологічних порушень в розвитку хво-роби. Особливості клінічних проявів та діагностика окремих форм. Ускладнення. Диференційована терапія залежно від клінічно¬го варіанта перебігу. Профілактика.
44. Хронічний гломерулонефрит. Значення аутоімунних реакцій в розвитку за хворювання. Класифіка-ція. Клінічні прояви, зміни лабораторних та інстру¬ментальних даних при різних формах. Ускладнення. Особливості лікування. Профілактика.
45. Хронічний пієлонефрит. Первинний та вторинний пієлонеірит. Особливості проникнення інфекції, клінічного перебігу. Інструментальні та лабораторні методи діагностики та диференційної діагностики. Ускладнення.
46. Хронічна ниркова недостатність. Етіологічні фактори, патогенез уражень окремих органів і систем, іх клінічні прояви. Класифікація. Особливості кліні¬ки та змін лабораторних даних залежно від стадії.
47. Постгеморагічна анемія. Патогенез порушень гемодинаміки. Особливості клінічних проявів залежно від стадії та рівня крововтрати. Лікування. Показання до переливання крові.
48. Залізодефіцитна анемія. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми. Особливості клініки та лабораторної діагностики. Лікування та вторинна профілактика.
49. В12 фолієводефіцитна анемія. Етіологічні фактори та патогенетичні механі¬зми. Особливості клініки та лабораторної діагностики. Лікування та вторинна профілактика.
50. Гіпопластичні анемії. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми. Зна¬чення аутоімунних факто-рів. Особливості клініки та лабораторної діагности¬ки. Лікування. Показання до трансплантації кісткового мозку.
51. Гемолітичні анемії. Класифікація. Етіологічні фактори та патогенетичні ме¬ханізми. Механізми внутрішньосудинного та внутриклітинного гемолізу. Осо¬бливості клініки та лабораторної діагностики. Принципи лікування.
52. Гемобластози. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Класифікація. Особливості клінічних про-явів гострих та хронічних лейкозів. Критерії діагно¬зу. Ускладнення.
53. Еритремія. Етіологія. Клінічні прояви на різних стадіях захворювання. Кри¬терії діагнозу. Диференці-альна діагностика із симптоматичними еритроцитозами. Ускладнення. Лікування.
54. Мієломна хвороба. Етіологія, патогенез. Особливості клінічної картини різ¬них варіантів перебігу. Критерії діагнозу. Диференціальний діагноз. Терапія за¬лежно від варіанта перебігу захворювання.
55. Гемофілії. Єтіологія. Класифікація. Перебіг. Ускладнення. Критерії діагнозу. Диференціальний діаг-ноз. Особливості терапії і профілактика.
56. Тромбоцитопенічна пурпура. етіологія, патогенез. Перебіг. Ускладнення. Критерії діагнозу. Диференціальний діагноз. Особливості терапії і профілакти¬ка.
57. Геморагічний васкуліт. Етіологія, патогенез. Перебіг. Ускладнення. Критерії діагнозу. Диференціаль-ний діагноз. Особливості терапії і профілактика.
58. Сучасна класифікація цукрового діабету. Діагностичні критерії. Визначення глікозильованих протеї-нів в оцінці компенсації діабету.
59. Інсулінзалежний цукровий діабет. Етіологія, патогенез, критерії діаг¬ностики, особливості клінічного перебігу.
60. Інсуліннезалежний цукровий діабет. Етіологія, патогенез, критерії діагностики. Особливості клінічного перебігу. Лікування.
61. Хронічні ускладнення цукрового діабету. Класифікація судинних усклад¬нень. Діабетична нефропатія, стадії, діагностичні критерії.
62. Діабетичні полінейропатіі. Клінічні прояви вегетативних нефропатій.
63. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клініка, діагностика. Лікування.
64. Зоб. Визначення. Класифікація. Критерії зобної ендеміїю. Заходи профілак¬тики ендемічного зобу.
65. Гіпотіреоз. Етіологія. Класифікація. Діагностика. Лікування.
66. Рак щитовидної залози. Діагностика. Роль аварії на ЧАЕС у зростанні за¬хворюваності на рак щито-видної залози.
67. Хронічна надниркова недостатність. Етіологія, клініка, Діагностика. Лікуван¬ня.

ІІ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА КЛІНІЦІ ВНУТ¬РІШНІХ ХВОРОБ
68. Диференціальний діагноз при кардіомегалії.
69. Диференціальний діагноз при сінкопальних станах.
70. Диференціальний діагноз при застійній серцевій недостатності.
71. Диференціальний діагноз при ангінозному приступі.
72. Диференціальний діагноз при артеріальній гіпертензії.
73. Диференціальний діагноз при болях у ділянці серця.
74. Диференціальний діагноз при шоках.
75. Диференціальний діагноз при асциті.
76. Диференціальний діагноз при набряковому синдромі.
77. Диференціальний діагноз при систолічному шумі.
78. Диференціальний діагноз при діастоличному шумі.
79. Диференціальний діагноз при легеневому інфільтраті.
80. Диференціальний діагноз при приступі ядухи.
81. Диференціальний діагноз при задусі.
82. Диференціальний діагноз при кровохарканні.
83. Диференціальний діагноз при порушення бронхіальної прохідності.
84. Диференціальний діагноз при випоті у плевральну порожнину.
85. Диференціальний діагноз при синдромі шлункової диспепсії.
86. Диференціальний діагноз при жовтяниці.
87. Диференціальний діагноз при гепатомегалії.
88. Диференціальний діагноз при гепатолієнальному синдромі.
89. Диференціальний діагноз при гострих болях у животі.
90. Диференціальний діагноз при синдромі недостатності всмоктування та тра¬влення.
91. Диференціальний діагноз при сечовому синдромі.
92. Диференціальний діагноз при нефротичному синдромі.
93. Диференціальний діагноз при анеміях.
94. Диференціальний діагноз при лімфоаденопатії.
95. Диференціальний діагноз при геморагічному синдромі.
96. Диференціальний діагноз при суглобовому синдромі.
97. Диференціальний діагноз при синдромі лихоманки неясного генезу.
98. Диференціальний діагноз при гормональноактивних пухлинах наднирників. Клініка. Діагностика, лікування синдрома Іценко-Кушинга. Клінічні прояви та діагностика феохромоцитоми.ІІІ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ТА ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
99. Невідкладна допомога при зупинці кровообігу та дихання.
100. Невідкладна допомога при гострій коронарній недостатності і приступі сте¬нокардії
101. Невідкладна допомога при серцевій астмі і набряку легень.
102. Невідкладна допомога при бронхіальній астмі і астматичному статусі.
103. Невідкладна допомога при шоках.
104. Невідкладна допомога при ексудативному плевриті.
105. Невідкладна допомога при тромбоемболії легеневої артерії.
106. Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі.
107. Невідкладна допомога при пароксизмальної тахікардії.
108. Невідкладна допомога при миготінні (тремтінні) передсердь.
109. Невідкладна допомога при приступі Морган’ї-Адемса-Стокса.
110. Невідкладна допомога при печінковій коліці.
111. Невідкладна допомога при нирковій колиці.
112. Невідкладна допомога при набряку Квінке.
113. Диференційоване лікування гострих пневмоній ( патогенетична, симптоматична терапія, фізичні методи).
114. Лікування плевритів. Діагностична і лікувальна плевральні пункції. Пока¬зання до хірургічного ліку-вання.
115. Диференційоване лікування гострої і хронічної дихальної недостатності.
116. Принципи диференційованої терапії хронічного легеневого серця.
117. Диференційована терапія гіпертонічної хвороби із врахуванням стадії, клі¬нічного варіанта, гемодинамічного профілю.
118. Лікувальна тактика при різних варіантах перебігу атеросклерозу. Первинна і вторинна профілакти-ка.
119. Диференційована терапія хронічної серцевої недостатності з врахуванням стадії та причини.
120. Диференційована медикаментозна терапія порушень ритму серця. Невід¬кладна допомога та запобігання приступам. Роль електроімпульсної терапії.
121. Тактика при хронічних і гострих порушеннях провідності серця. Показання та принципи електростимуляції.
122. Лікування ревматизму залежно від активності ревматичного процесу. Пер¬винна та вторинна профілактика.
123. Диференційована терапія різних клінічних варіантів ревматоїдного артри¬ту, Базисна терапія. Немедикаментозна терапія. Показання до хірургічного лікування.
124. Диференційована терапія хронічного гастриту залежно від секреторної функції шлунка. Первинна і вторинна профілактика.
125. Лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (дієта, медикаментозне, фізіотерапевтичне). Протирецидивне лікування.
126. Диференційоване лікування хронічних захворювань жовчного міхура та жовчовивідних шляхів за-лежно від клінічного варіанту та наявності усклад¬нень. Показання до хірургічного лікування.
127. Лікування різних форм хронічних гепатитів. Показання до глюкокорти-костероідноі та імуносупре-сивної терапії.
128. Диференційована терапія різних форм цирозів печінки. Невідкладна те¬рапія ускладнень. Профіла-ктика.
129. Диференційована терапія хронічних гломерулонефритів. Профілактика.
130. Лікування на різних стадіях хронічної ниркової недостатності. Гемодіаліз. Показання до трансплан-тації нирок.
131. Лікування та вторинна профілактика різних варіантів анемій. Показання до переливання крові та трансплантації кісткового мозку.
132. Принципи лікування гемобластозів. Схеми комбінованої цитостатичноі те-рапіі. Підтримуюча тера-пія.
133. Особливості терапії різних видів геморагічних діатезів. Профілактика.
134. Кетоацидотична (діабетична) кома. Етіологія, патогенез. Невідкладна до¬помога.
135. Гіпоглікемічні стани у хворих на діабет. Причини виникнення. Діагностика. Тактика невідкладної допомоги.
136. Адісонична криза. Діагностика. Лікування.
137. Лікування інсулінзалежного цукрового діабета
IV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
138. Українська терапевтична школа і іі значення для розвитку тера-певтичної науки ( М. Д. Образцов, В. X. Васмленко, М. М. Губер-гриц, Ф. Г. Яновський, В. М. Иванов, О. Й. Грицюк, Г. Й. Бурчинський).
139. Загальні організаційні та законодавчі аспекти лікарсько-трудовоі експерти¬зи. Тимчасова та стійка непрацездатність. Групи інвалідності. Медична докуме¬нтація.


Перелік питань по туберкульозу для студентів 6 курсу І та ІІІ медичних факультетів до державного іспиту з внутрішніх хвороб у 1999/2000
навчальному році.
І. Епідеміологія туберкульозу. Джерела і шляхи передачі туберкульозної інфекції. Інфікованість, захворюваність, хворобливість та смертність від туберкульозу в різних вікових групах, серед жителів міста і села. Поширеність туберкульозу у країнах з різним рівнем економічного розвитку.
2. Властивості збудника туберкульозу. Види МБТ, форми мінливості (персистування, реверсія). Стійкість МБТ до ліків. Епідеміологічне і клінічне значення різних видів і форм мікобактерій. Стійкість МБТ у зовнішньому середовищі.
3. Зараження туберкульозом, шляхи проникнення і розповсюдження мікобактерій в організмі людини. Місцеві і загальні реакції організму на туберкульозну інфекцію. Морфологічні реакції при туберкульозному запаленні. Будова туберкульозної гранульоми.
4. Протитуберкульозний імунітет і природна резистентність до туберкульозу, їх механізми. "Туберкулінодіагностика. Інфекційна та поствакцинна чутливість до туберкуліну, диференціальна діагностика.
5. Методи раннього і своєчасного виявлення туберкульозу. Профілактичне флюорографічне обстежен-ня населення. Роль медичних працівників загальної мережі у здійсненні протитуберкульозної допомоги населенню:
центральна районна лікарня, дільничий терапевт, терапевт стаціонару, сімейний лікар.
6. Соціальна профілактика та її роль у боротьбі з туберкульозом. Специфічна профілактика: вакцинація і ревакцинація БЦЖ. Хіміопрофілактика. Організація хіміопрофілактики, контингенти різних вікових груп, що потребують специфічної хіміопрофілактики.
7. Санітарна профілактика туберкульозу. Заходи щодо ізоляції бактеріовиділювачів, недопускання хворих на туберкульоз до роботи в установах, умови роботи в яких потребують постійного контакту з населенням, продуктами харчування, сільськогосподарськими тваринами. Засоби і методи дезінфекції. Санітарна пропаганда знань з туберкульозу.
8. Первинний туберкульоз у дорослих. Клініко-рентгенологічні форми, діагностика, диференціальна діагностика з пневмоніями, пухлинами, кістами, системними захворюваннями лімфатичних вузлів, запальними захворюваннями середостіння.
9. Дисемінований туберкульоз легень. Клінічні варіанти перебігу, ускладнення.
Диференціальна діагностика із саркоідозом, пневмоніями,
пневмоконіозами, колагенозами, мікозами. Лікування дисемінованого
туберкульозу.
10.Вогнищевий туберкульоз легень. Клініка, діагностика, лікування. Методи
визначення активності туберкульозних вогнищ. Диференціальна
діагностика з тиреотоксикозом, психовегетативними порушеннями,
обмеженим пневмосклерозом, початковими стадіями раку легень,
вогнищевими пневмоніями.
11. Інфільтративний туберкульоз легень. Клініко-рентгенологічні варіанти
інфільтратів. Особливості їх клінічного перебігу. Диференціальна
діагностика, прогноз і залишкові зміни.
12-Казеозна пневмонія. Клініка, діагностика, ускладнення, диференціальна
діагностика. Особливості лікування, прогноз.
ІЗ.Туберкульома легень. Клініко-рентгенологічні варіанти туберкульоз.
Особливості клінічної картини. Диференціальна діагностика туберкульом із
пухлинами і кістами легень. Лікування і наслідки в залежності від розміру
туберкульоми і фази специфічного процесу
14.Кавернозний і фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Причини формування каверн. Клі-ніко-рентгенологічна характеристика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз.
15.Циротичнмй туберкульоз легень. Основні клінічні синдроми, рентгенологічні ознаки, варіанти клінічного перебігу. Диференціальна діагностика циротичного туберкульозу легень із бронхоекта-тичною хворобою, неспецифічним пневмосклерозом. Особливості лікування, прогноз.
1б.Туберкульозний плеврит. Класифікація. Клінічна, рентгенологічна і цитологічна діагностика, показання до пункції плевральної порожнини і евакуації плевральної рідини та методика її проведення. Диференціальна діагностика з плевритами при пневмонії, злоякісних і системних захворюваннях. Особливості лікування.
17.Міліарний туберкульоз. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз.
18.Туберкульоз мозкових оболонок і центральної нервової системи. Особливості діагностики і клінічного перебігу. Спинномозкова пункція та інтерпретація результатів дослідження цереброспинальної рідини. Диференціальна діагностика туберкульозного менінгіту, лікування, прогноз.
19-Туберкульоз у хворих на цукровий діабет, пневмоконіоз, хронічні неспецифічні захворювання органів дихання, виразкову хворобу шлунку, СШД, алкоголізм.
20. Ускладнення туберкульозу легень. Патогенез, діагностика і принципи лікування кровохаркання, легеневої кровотечі, спонтанного пневмотораксу, хронічного легеневого серця, ателектазу легень та амілоїдозу внутрішніх органів. Невідкладна допомога при ускладненнях туберкульозу легень.
21.Принципи і методи лікування хворих на туберкульоз. Режим і харчування;
антимікобактеріальна, патогенетична і симптоматична терапія;
хірургічні методи і санаторно-курортне лікування.
22.Протитуберкульозні установи. Завдання туберкульозного диспансеру, методи та організація його роботи. Групування контингентів, які знаходяться під наглядом протитуберкульозних диспансерів. Робота у вогнищах туберкульозної інфекції по профілактиці та ранньому виявленню туберкульозу.

ПИТАННЯ З ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
1999/2000
1. Поняття бойової терапевтичної патології. Види . Характеристика .
2. Організація терапевтичної допомоги в діючій армії. Етапне лікування . Види терапевтичної допомоги,
3. Медичне сортування ушкоджених та хворих на етапах медичної евакуації.
4. Функціональні обов'язки військово-польового терапевта в ОМедБ.
5. Об'єм медичноїгї допомоги на етапах медичної евакуації
6. Радіаційні ураженим Зади. Характеристика. Поняття про променеву травму.
7. Гостра променева хвороба. Поняття про зовнішнє, внутрішнє та поєднане опромінення. Особливості клінічного перебігу.
8. Клінічні форми гострої променевої хвороби.
9. Кісткомозкова форма гострої променевої хвороби. Періоди, ступені її важкості.
10. Зміни лейкоцитів, тромбоцитів, еритроцитів в різні періоди кісткомозкової форми гострої променевої хвороба.
11. Характеристика початкового та скритого періодів форми гострої променевої хвороби.
12. Період розпалу кісткомозкової форми гострої променевої хвороби. Характеристика основних синд-ромів. Лікування.
13. Хронічна променева хвороба. Класифікація. Клінічна картина. Лікування.
14. Особливі форми гостоої променевої хвороби. Нейтронне опромінен¬ня. Різко нерівномірне опромі-нення . Комбіновані ураження.
15. Захворювання внутрішніх органів у поранених. Характеристика. Діагностика. Лікування на етапах медичної евакуації. Профілактика.
16. Захворювання внутрішніх органів у опечених. Їх характеристика. Діагностика. Лікування. Профілак-тика.
17. Захворювання внутрішніх органів при синдромі тривалого здавлення. Лікування на етапах медичної евакуації.
18. Невідкладна терапевтична допомога при гострій серцевій та судинній недостатності на етапах ме-дична евакуації.
19. Невідкладна терапевтична допомога при гострому психомоторному збудженні, судорожному синд-ромі.
20. Невідкладна терапевтична допомога при гострих отруєннях різної етіології на етапах медичної ева-куації.

Перелік питань з курсу професійних захворювань на державний іспит 1999/2000

1. Визначення професійних захворювань, принципи їх класифікації та особли¬вості діагностики. Структура профпатологічної служби в Україні.
2. Медичне обслуговування працюючих. Принципи організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів.
3. Загальні принципи профілактики та експертизи працездатності при професійних захворюваннях.
4. Пневмоконіози: етіологія, патогенез, класифікація.
5. Силікоз: клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працезда¬тності,
6. Азбестоз: клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
7. Антракоз: клініко-рентгенологічні особливості, діагностика, лікування, про¬філактика, експертиза працездатності.
8. Пневмоконіоз електрозварників: особливості патогенезу, клініка, діагности¬ка, лікування, профілакти-ка, експертиза працездатності.
9. Бісиноз: особливості патогенезу, клініка, діагностика, лікування, профілак¬тика, експертиза працездатності.
10. Пиловій бронхіт: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, диференціа¬льна діагностика, псування, профілактика, експертиза працездатності.
11. Гострі ураження бронхолегеневої системи: характеристика професійних і непрофесійних етіологіч-них факторів, клініка, диференціальний діагноз, ліку¬вання.
12. Хронічні ураження бронхолегеневої системи: характеристика професійних і непрофесійних етіологі-чних факторів, клініка, диференціальний діагноз, ліку¬вання, профілактика.
13. Набряк легень: професійні та непрофесійні етіологічні фактори, клініка, диференціальна діагностика, принципи невідкладної допомоги та лікування.
14. Емфізема легень та синдром дихальної недостатності: професійні та не¬професійні етіологічні фак-тори, діагностика, лікування, профілактика.
15. Бронхіальна астта: характеристика професійних та непрофесійних етіоло¬гічних факторів, клініка, диференціальна діагностика, лікування, профілактика.
16. Об'єктивні методи діагностики уражень бронхолегеневої системи в клініці
внутрішніх захворювань на прикладах клінічних форм професійних та непрофе¬сійних захворювань
17. Вібраційна хвороба: етіологія, патогенез, основні клінічні синдроми, кла¬сифікація.
18. Вібраційна хвороба від дії локальної вібрації: класифікація, клініка, дифе¬ренціальна діагностика, лікування профілактика, експертиза працездатності.
19. Вібраційна хвороба від дії загальної вібрації: класифікація, клініка, дифе¬ренціальна діагностика, лікування профілактика, експертиза працездатності.
20. Вібраційна хвороба від дії комбінованої вібрації: класифікація, клініка, ди¬ференціальна діагностика, лікування профілактика, експертиза працездатності.
21. Професійні захворювання, обумовлені впливом виробничого шуму: пато¬генез, клініка, диференціа-льна діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
22. Професійні захворювання, обумовлені впливом неіонізуючого випроміню¬вання: патогенез, варіанти клінічного перебігу, діагностика, лікування, профілак¬тика, експертиза працездатності.
23. Професійні захворювання, обумовлені роботою в умовах підвищеного ат¬мосферного тиску: патоге-нез, клінічні форми, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
24. Професійні захворювання, обумовлені дією нагріваючого мікроклімату: па¬тогенез, варіанти клінічно-го перебігу, діагностика теплового удару, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
25. Професійні; захворювання периферичних нервів і м'язів від перенапружен¬ня: етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
26. Професійні захворювання опорно-рухового апарату від перенапруження:
етіологія, патогенез, конічні форми, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
27. Професійні дискінезії: етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лі¬кування, профілактика, експертиза працездатності.
28. Професійні алергози: етіологія, клінічні форми. Професійна бронхіальна астма: особливості діагно-стики первинної та вторинної професійної бронхіаль¬ної астми, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
29. Професійні отруєння парами металічної ртуті: патогенез, варіанти клінічно¬го перебігу, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працезда¬тності.
30. Професійні отруєння марганцем: патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експерти-за .працездатності.
31. Професійні отруєння сірковуглецем: патогенез, клінічні форми, діагности¬ка, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
32. Професійні отруєння тетраетилсвинцем: патогенез, варіанти клінічного пе¬ребігу, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
33. Професійна отруєння свинцем: патогенез, варіанти клінічного перебігу, клі¬ніка, діагностика, лікуван-ня, профілактика, експертиза працездатності.
34. Професійні отруєння бензолом: патогенез, варіанти клінічного перебігу, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності
35. Професійні отруєння аміно – і нітросполуками бензолу: патогенез, варіанти клінічного перебігу, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
36. Професійні отруєння оксидом вуглецю: патогенез, клініка, діагностика, лі¬кування, профілактика, експертиза працездатності.
37. Професійні отруєння гемолітичними отрутами: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
38. Професійні отруєння хлорорганічними пестицидами: патогенез, клінічні форми, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатнос¬ті.
39. Професійні отруєння фосфорорганічними пестицидами: патогенез, клінічні форми, клініка, діагнос-тика, лікування, профілактика, експертиза працездатнос¬ті.
40. Професійні отруєння ртутьорганічними пестицидами: патогенез, клінічні форми, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатнос¬ті.
41. Професійні отруєння миш’яквмісткими пестицидами: патогенез, клінічні форми, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатнос¬ті.
42. Професійні отруєння нітрофенольними пестицидами: патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
43. Професійні отруєння ціанідами: патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності.
44. Гематологічні синдроми в .клініці внутрішніх хвороб: характеристика про¬фесійних та непрофесійних етіологічних факторів, клініка, диференціальна діаг¬ностика, лікування, профілактика.
45. Гострі та хронічні гепатити: характеристика професійних та непрофесійних етіологічних факторів, клініка, диференціальна діагностика, лікування, профіла¬ктика.
46. Ураження нирок та сечовивідних шляхів: характеристика професійних та непрофесійних етіологічних факторів, клініка, диференціальна діагностика, ліку¬вання.
47. Синдроми ураження серцево-судинної системи в клініці професійних за¬хворювань: етіологія патоге-нез, принципи діагностики.
48. Професійні онкологічні захворювання; етіологія, основні клінічні форми, принципи діагностики, профілактика, експертиза працездатності.
49. Вплив професійно-виробничих факторів на специфічні функції жіночого ор¬ганізму: етіологія, основні клінічні форми, принципи діагностики, профілактика, експертиза працездатності
50. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при гострих професій¬них отруєннях та антидот-на терапія.

Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 1.0/1 голосов

Добавил(а): nmu | 20.06.2010 | Просмотров: 5494 | Загрузок: 886
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь