Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Госпитальная терапия [4]
Факультетская терапия [6]
Лекции по пропедевтике внутренних болезней [29]
Яковлева А.Ю.
Разное [68]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4540
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Терапия » Разное

Професійні хвороби. Тести 2012 рік (тесты, архив)

[ Скачать с сайта (3.03 Mb) ] 16.02.2014, 15:01

Тести у форматі ДЖВю і Док. за 2012 рік відскановані та розпізнані.

ЗБІРНИК ТЕСТІВ З ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ
За ред. Ткачишина В.С.
Комп’ютерний набір, верстка Алексійчук О.Ю.
Підписано до друку 15.03.2012 р. Формат 60x84 */16. Папір офсетний. Офсетний друк.
Умов. друк. арк. 7,67.
Тираж 200 екз. Зам. №31.
ДП Інформаційно-аналітичне агентство 01001, Київ-1, вул. Еспланадна, 4-6, оф. 419-2. Тел./факс (044) 287-03-79
 
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Київ ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”
2012


МОДУЛЬ 1
Заняття 1. Тема 1 Введення в профпатологію. Особливості діагностики, експертизи працездатності та профілактики професійних захворювань


Профпатологія це (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. Клінічна спеціальність, що вивчає особливості професійних хвороб
B. Наукова спеціальність, що досліджує особливості перебігу професійних хвороб
C. * Наукова і клінічна спеціальність, що вивчає особливості розвитку, пе-ребігу, діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань Д. Спеціальність, що вивчає професійні захворювання у людей, що працю¬ють у шкідливих умовах праці
Е. Наука про перебіг захворювань в умовах впливу виробничих умов
Анамнез хвороби це (проф. Парпалей 1.0.):
A. Дані пацієнта про перенесені в минулому хвороби
B. * Розповідь хворого про початок та розвиток свого захворювання
C. Дані про наявність хвороб спадкової, алергічної, інфекційної та іншої етіології
Д. Розповідь пацієнта про захворюваність своїх рідних Е. Усі перераховані вище розділи
Професійний анамнез це (проф. Парпалей І.О.):
A. Розповідь хворого про технологічні особливості своєї професії
B. * Характеристика хворим своєї професії та пов’язаних з нею шкідливих факторів
C. Розповідь робітника про характер своєї роботи і отримувану ним про¬дукцію
Д. Розповідь пацієнтом про свої скарги, що з’явилися після влаштування на роботу
Е. Розповідь хворого про послідовність виникнення скарг в залежності від зміни професії
Професійний маршрут це (проф. Парпалей І. О.):
A. Послідовність виконання пацієнтом технологічних операцій в своїй професії
B. Маршрут руху робітника до місця своєї роботи
C. Хронологічна послідовність виконуваних за все життя професій
Д.* Перелік пацієнтом усіх своїх професій, їх тривалості та характеристи¬ка їх шкідливих факторів
Е. Професійне навчання робітника останній професії Шкідливі умови праці це (проф. Парпалей IX).)'.
А. Наявність виробничого пилу, шуму тощо на робочому місці працюючих
B. Наявність та вірогідний контакт хімічних речовин на робочому місці робітників
C. * Перевищення параметрів виробничих факторів вище допустимих зна-чень, або їх вплив на робітника протягом тривалого часу
Д. Виробничі умови, які діють на робітника більше 8 годин робочого часу Е. Виробничі фактори професії, що раптово діють на організм працюючого
Що відноситься до компетенції ЛКК? (проф. Парпалей 1.0.)
A. Встановлення групи інвалідності
B. Встановлення причини інвалідності
C. * Визнання та продовження у хворого тимчасової непрацездатності Д. Визначення ступеня втрати стійкої непрацездатності
Е. Встановлення професійного характеру захворювання
Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці робітника Це (проф. Пар¬палей LO.ii
A. Розповідь робітника про виробничі умови на своєму робочому місці
B. Дані заводської лабораторії про екологічні параметри на підприємстві
C. Дані СЕС про параметри фізичного навантаження робітника
Д.* Повна характеристика усіх параметрів виробничих факторів, що ото¬чують робітника під час виконання ним своїх професійних обов’язків Е. Ергономічна характеристика трудового процесу робітника
Для підтвердження умов праці вирішальне значення має (проф. Парпалей І-О.):
A. Оригінал документу про загальний стаж роботи працюючого
B. Професійний анамнез
C. * Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, складена лікарем з гігієни праці
Д. Копія трудової книжки робітника Е. Анамнез життя хворого
Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці видається робітнику (проф. Парпалей І. О.):
A. За його запитом, якщо він наполягає
B. За вимогою підприємства на якому працює хворий
C. За вимогою лікаря (терапевта, невролога та ін.), що його лікує
Д.* За запитом голови комісії чи головного лікаря ЛПЗ, що проводять про-філактичний огляд робітників
Е. За вимогою дільничного лікаря при підозрі на профзахворювання
Основною задачею ЛКК є (проф. Парпалей 1.0.):
A. Видача листків тимчасової непрацездатності
B. Встановлення професійного захворювання
C. Встановлення стійкої непрацездатності
Д. Направлення на дообстеження у спеціалізований лікувальний заклад
Е.* Встановлення тимчасової непрацездатності, продовження її термінів та направлення (при відповідних показах) хворого на МСЕК
В обов’язки МСЕК не входить (проф. ІІарпалей І.О.):
А* Встановлення хворому професійного захворювання
B. Визначення наявності стійкої непрацездатності у зв’язку з хворобою
C. Визначення ступеня стійкої непрацездатності
Д. Визначення відсотків доплат у зв’язку з втратою працездатності Е. Встановлення групи інвалідності хворому
Санітарно-гігієнічну характеристику умов праці робітника складає (проф. Парпалей 1,0.}:
A. Дільничний терапевт
B. Лікар-профпатолог
C. Головний лікар ЛПЗ
Д.* Лікар з гігієни праці СЕС Е.ЛККЛПЗ
До санітарно-гігієнічних методів профілактики не відносяться (проф. Пар¬палей І. О.):
A. Заміна технології на операції із менш шкідливими умовами праці
B. Технічний контроль виробничого обладнання на предмет генерації ними шкідливих параметрів
C. Періодична зміна операцій, що виконуються групою (бригадою) робіт ¬ників
Д. Використання індивідуальних та колективних заходів профілактики Е.* Використання робітниками додаткових профілактичних відпусток
Згідно з класифікацією, який з термінів не використовують для оцінки видів непрацездатності (проф. Парпалей І.О.):
А Стійка часткова
B. * Тривала повна
C. Тимчасова повна Д. Стійка повна
Е. Тимчасова часткова
Діагноз професійного захворювання вперше має право встановити (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. МСЕК
B. ЛКК
C. * Спеціалізований ЛПЗ
Д. Лікар стаціонару міської чи обласної лікарні Е. Завідуючий поліклінікою МСЧ підприємства
Видом реабілітації хворих є (проф. Парпалей І.О.):
A. Соціальна
B. Трудова
С. Медична Д. Професійна Б.* Усі перераховані
Видами реабілітації хворих є всі перераховані, крім (проф. Парпалей Ш):
A. Соціальна
B. * Моральна та сімейна
C. Медична Д. Трудова
Е. Всі перераховані
Для зв’язку захворювання з професією робітника вирішальне значення ма¬ють (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. Скарги хворого
B. Паспортні дані
C. Копія трудової книжки
Д.* Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці хворого Б. Анамнез життя
За етіологічною ознакою виділяють групу професійних захворювань зумо-влену (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. Впливом промислових аерозолів
B. Фізичними факторами
C. Хімічними факторами Д. Біологічними факторами
Б.* Усіх вище перерахованих факторів
Для підтвердження професійної природи захворювання не потрібні (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. Профанамнез та профмаршрут
B. Виписка із трудової книжки
C. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці Д.* Виписка за місцем проживання
Б. Виписка із амбулаторної карти хворого
Вкажіть основну задачу періодичного медичного огляду працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці (проф. Парпалей 1.0.)'.
A. Діагностика захворювань з метою взяття їх на диспансерний нагляд і проведення лікувально-профілактичних заходів
B. * Раннє виявлення професійних захворювань
C. Виявлення захворювань, які є протипоказаннями для продовження ро¬боти в шкідливих умовах праці
Д. Розробка і впровадження санітарно-гігієнічних профілактичних за¬ходів
Е. Зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
Вкажіть основну задачу попередніх медичних оглядів працюючих в умо-вах дії шкідливих виробничих факторів (проф. Парпалей І. О.) :
A. Діагностика захворювань з метою диспансерного нагляду
B. Діагностика захворювань з метою лікування
C. Рання діагностика захворювань з метою попередження їх прогресування
Д.* Виявлення захворювань, які є протипоказаннями для роботи в шкідли-вих умовах праці
Е. Виявлення захворювань з метою направлення їх на стаціонарне ліку-вання
Вкажіть основну задачу попереднього медичного огляду працівника, що влаштовується на роботу зі шкідливими умовами праці (проф. Парпалей
1.0. ):
A. Первинна фіксація в медичній карті робітника його висхідних об’єктивних даних здоров’я
B. Визначення належності робітника (за станом здоров’я) до певної групи диспансеризації
C. Діагностика загально-соматичних захворювань з метою попередження їх прогресування
Д. Виявлення захворювань, які є протипоказаннями для роботи в шкідли-вих умовах пратті

Е.* Усі перераховані в тесті
В яких випадках видається листок професійної непрацездатності (профбю- летень) (проф. Парпалей 1.0.р.
A. * При виявленні професійного захворюваннях з тимчасовою непрацездатністю
B. При загостренні непрофесійних захворювань від дії профшкідливостей
C. При вроджених захворюваннях
Д. При інфекційних захворюваннях під час епідемії Е. При туберкульозі
В яких випадках показана видача профбюлетсня (проф. Парпалей І.О.)'.
A. Тільки при професійному захворюванні
B. При професійному захворюванні і туберкульозі
C. При професійних і інфекційних захворюваннях під час епідемії
Д.* При професійних захворюваннях з розвитком тимчасової часткової не-працездатності
Е. При будь-якому захворюванні
Ким видається листок професійної непрацездатності? (проф. Парпалей
1.0. )
A. Лікуючим лікарем
B. Клінікою професійних захворювань
C. Лікарем-профпатологом Д. МСЕК
Е* ЛКК
 
Кому надається право вперше встановити діагноз хронічного професійно-го захворювання (отруєння)? (проф. Парпалей І.О.)
A. Цеховий терапевт
B. Дільничний терапевт
C. ЛКК
Д.* Спеціалізованим ЛПЗ Е. МСЕК
Ініціатором в проведенні періодичних медичних оглядів є (проф. Парпалей

A. * Власник підприємства
B. Цеховий терапевт
C. СЕС
Д Головний лікар МСЧ Е. Дільничний терапевт
На який термін може бути виданий профбюлетень (проф. Парпалей 1.0.):
A. На термін не більше 1 місяця
B. * На термін не більше 2 місяців протягом року
C. Не більше 2 разів за рік терміном по 2 місяці Д. На весь період професійного захворювання Е. На термін до 4 місяців
Ким видається листок професійної непрацездатності (проф. Парпалей І.О.)?
A. Лікуючим лікарем
B. Клінікою професійних захворювань
C. Лікарем-профпатологом Д. МСЕК
Е.* ЖК ЛПЗ
Що відноситься до компетенції МСЕК? (проф. Парпалей І.О.)
A. Видача листків непрацездатності
B. Встановлення професійного характеру захворювання
C. * Визначення стійкої втрати непрацездатності та її ступеню Д. Видача профбюлетеня
Е. Усе перераховане
Основоположником спеціальності «професійні хвороби» можна вважати (проф. Парпалей І.О.):
A. Парацельса і його роботу «Про хворобу рудокопів»
B. Гіппократа («перш, ніж роздягнути хворого, треба поцікавитися його роботою»)
C. Ерісмана, що видав 1-й фундаментальний підручник: «Професійна гігіє-на»
Д.* Б. Рамаціні і його працю «Роздуми про хвороби ремісників»
Е. Перніса і Вільяма, авторів імунобіологічної теорії патогенезу пневмо- коніозів
Виділіть вчених, які ніколи не вивчали професійні хвороби (проф. Парпа¬лей І.О.)’.
А* В-Х. Василенко, В.П. Образцов
B. Є.М. Тарєєв, Н.Ф. Летавет, М.А. Відгорчик, Ф.Ф. Ерісман
C. Е.Ц. Андрєєв-Галанін, В.Г. Артамонова
Д. С.І. Каплун, Л.К. Молоканов, Л.К. Хоцянов Е. Вальтер, М.Ю. Ломоносов, В А. Суботін
Скільки груп професійних захворювань визначені в «Списку професійних захворювань»? (проф. Парпалей 1.0.)
A. 12 груп
B. 10 груп
C. 9 груп Д. 8 груп Е.* 7 груп
Яка група захворювань не відноситься до «Списку професійних захворю¬вань»? (проф. Парпалей 1.0.)
A. Променева хвороба
B. Онкологічні хвороби шкіри та сечостатевої системи
C. Хвороби опорно-рухового апарату
Д.* Системні захворювання сполучної тканини Е. Нейро-сенсорна приглухуватість
Які особливості не характеризують професійні хвороби (проф. Парпалей 1.0.):
А* Частіше хворіють жінки
B. Частіше хворіють чоловіки
C. Частіше хронічні захворювання Д. Частіше поліорганна патологія
Е. Непрацездатність пов’язана з хворобою, обов’язково матеріально ком¬пенсується
Хто повинен розслідувати випадки хронічних професійних захворювань? (проф. Парпалей І. О.)
A. Адміністрація виробництва
B. Головний лікар медсанчастини підприємства
C. * Лікар з гігієни праці СЕС
Д. Відділ з техніки безпеки підприємства Е. Цеховий лікар
Діагноз гострого професійного отруєння може бути встановлений лікарем будь-якого ЛПЗ після обов’язкової консультації з (проф. Парпалей І.О.):
A. Цеховим терапевтом та головою ЛКК
B. Цеховим терапевтом та лікарем з гігієни праці
C. Профпатологом та головою ЛКК
Д.* Профпатологом та лікарем з гігієни праці СЕС Е. Дільничним терапевтом
При якому з приведених професійному захворюванні можна продовжувати роботу в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці і проведенні лікувально-профілактичних заходів (проф. Парпалей І.О.):
A. Силікоз І стадії, ДН-0
B. Хронічний пиловий бронхіт 2 стадії, ДНІ ступеню
C. Професійна БА у фазі ремісії, ДН 0 Д.* Вібраційна хвороба І ступеню
Е. Хронічна інтоксикація марганцем 2 ступеню
При якому з приведених профзахворюваннях можна видавати листок про-фесійної непрацездатності (проф. Парпалей 1.0.)'
A. БА у фазі ремісії
B. Вібраційна хвороба 2 ступеню
C. Отруєння марганцем середньої важкості Д. Силікоз І стадії
Е.* Кесонна хвороба легкого ступеню важкості
Профбюлетень не видається при (проф. Парпалей 1.0.):
A. Силікозі
B. Професійних алергозах
C. Променевій катаракті Д. Отруєнні марганцем
Е.* При усіх перерахованих
Заняття 1. Тема 2 Захворювання, викликані дією неіонізуючого випромінювання
Яке експертне рішення слід прийняти після проведеного курсу лікування з приводу гострого радіохвильового ураження з повним відновленням фун¬кцій (доц. Гулько С.М)1
A. * Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм праці
B. Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування
C. Видати профбюлетень терміном на 2 місяці для амбулаторного ліку¬вання
Д. Направити на МСЕК для встановлення відсотка втрати професійної працездатності
Е. Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним захворюванням
Укажіть діапазон радіохвиль, що найчастіше викликають розвиток хворо¬би, внаслідок дії ЕМП?
A. Від 100 кГц до ЗО мГц
B. Від 30 мГц до 200 мГц
C. * Від 300 мГц до 30000 мГц
Д. Від 10 метрів до 1 метра Б. Більше 30000 мГц
Назвіть форми клінічного перебігу уражень неіонізуючим випромінюван¬ням (доц. Ткачишин B.C.).
A. Гостра, підгостра, хронічна
B. * Гостра, хронічна
C. Компенсована, субкомпенсована, декомпенсована Д. Функціональна, органічна
Е. Початкова, помірної важкості, важка
Виберіть нехарактерний клінічний синдром хронічної хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання:
A. Екстрасистолія
B. Кардіоміопатія
C. Дистрофія міокарда Д.* Міопатія
Е. Вегетативно-сенсорна поліневропатія
Назвіть специфічне ураження при хронічній дії ЕМП:
A. Синром Меньєра
B. Синдром „заломай”
C. НЦД по гіпертонічному типу Д.* Мікровогнищева катаракта Е. Синдром паркінсонізму
Виберіть найменш патогенетично виправдані групи препаратів для ліку¬вання хворих з помірно важкою формою хвороби внаслідок дії неіонізую- чого випромінювання?
A. Тонізуючі
B. Вітаміни
C. Седативні
Д.* Кортикостероїдні гормони Е. Антиаритміні препарати
Виберіть найбільш патогенетично виправдані групи препаратів для ліку¬вання хворих з помірно важкою формою хвороби внаслідок дії неіонізую¬чого випромінювання?
А* Вітаміни і біостимулятори
B. Психоміметики
C. Г англіоблокатори Д. Судинорозширюючі Е. Цукрознижуючі
Рекомендації хворому при початковій формі хвороби внаслідок дії неіоні-зуючого випромінювання:
A. Амбулаторне лікування без відриву від виробництва
B. * Тимчасове працевлаштування до 2 місяців, лікування, повернення на свою роботу
C. Направлення на МСЕК, установлення інвалідності 2 групи Д. Направлення на МСЕК, установлення інвалідності 3 групи
Е. Тимчасове працевлаштування до 6 місяців і повернення на роботу
Рекомендації хворому при важкій формі хвороби внаслідок дії неіонізую- чого випромінювання при наявності органічних проявів
A. * Направлення на МСЕК, установлення інвалідності 2 групи
B. Направлення на МСЕК, установлення інвалідності 1 групи
C. Установлення % втрати працездатності і перекваліфікація
Д. Інша робота до 2 місяців, лікування і повернення на попереднє місце Е. Лікування в стаціонарі, перехід на легку роботу до 6 місяців
Назвіть метод профілактики ураження неіонізуючим випромінюванням:
A. Екранізація джерел випромінювання
B. Спеціальні окуляри
C. Нагрудний металевий екран
Д. Профілактика часом і відстанню Е.* Усе назване вірно
Виберіть найменш раціональні санітарно-технічні методи профілактики хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання:
A. Архітектурно-планувальні
B. Екранування генератора радіохвиль
C. Збільшення часу на регламентовані перерви Д. Захист часом і відстанню
Е.* Індивідуальні засоби захисту очей, грудей, рук, ніг
Виберіть найменш раціональні медичні методи профілактики хвороби внаслідок дії неіонізуючого випромінювання:
A. Профілактичне щорічне лікування в амбулаторних умовах
B. Вітаміно- і УФО-профілактика (курсами)
С* Профілактичні інгаляції зі спазмолітиками і седативними препаратами
Д. Періодичні сеанси психотерапії
Е. Курси профілактики в умовах санаторію-профілакторію
До ультразвуку відносять частоти (доц. Ткачишин B.C.):
A. Любу частоту
B. До 20 Гц
C. Від 20 до 20000 Гц Д.* Більше 20000 Гц
Е. Що виходить за межі розмовного діапазону
Хронічний вплив ультразвуку на організм людини не приводить до ураження (доц. Ткачишин B.C.):
A. Слухового аналізатора
B. * Шкіри
C. Центральної нервової системи Д. Серцево-судинної системи
Е. Ендокринної системи
Вкажіть, що можливо не є спільним для хронічного впливу ультразвуку та хронічного впливу лазерного випромінювання на організм працівника (доц. Ткачишин B.C.):
A. Ураження серцево-судинної системи
B. Ураження нервової системи
C. * Ураження органу зору
Д. Ураження системи крові і кровотворення Е. Всі перераховані ураження співпадають.
Вкажіть, що не є спільним для хронічного впливу електромагнітного вип-ромінювання та хронічного впливу ультразвуку (доц. Ткачишин B.C.):
A. Ураження серцево-судинної системи
B. Ураження нервової системи
C. Ураження ендокринної системи
Д. Ураження системи крові і кровотворення Е.* Ураження слухового аналізатора
Радіовипромінювання НВЧ діапазону чинить на організм людини наступ¬ну дію:
A. * Теплову та рефлекторну
B. Нефротропну
C. Гепатотропну Д. Токсичну
Е. Алергічну
Фізичними характеристиками електромагнітного випромінювання є:
A. * Частота коливань (Гц), довжина хвилі (м)
B. Вібропівидкість
C. Віброприскорення
Д. Амплітуда випромінювання Е. Все перераховане вірно
Гостра форма хвороби від впливу електромагнітного випромінювання ді¬литься на:
A. Гостра, затяжна, хронічна
B. * Легка, середня, важка
C. Активна, неактивна
Д. Субклінічна, абортивна
Е. З помірно та швидко прогресуючим перебігом
Найчастіше зміни у разі хронічного впливу електромагнітного випроміню¬вання характеризуються виникненням синдромів:
A. Кардіального
B. Гіпертермічного
С* Вегетативної дисфункції Д. Диспептичного Е. Нефротичного
Специфічним при ураженні електромагнітним випромінюванням є виник¬нення:
A. Гіпертонічна хвороба
B. Ішемічна хвороба серця
C. * Катаракти
Д. Хронічного пієлонефриту Е. Вузлового зобу
Виберіть специфічний клінічний синдроми^ внаслідок хронічної дії елект¬ромагнітного випромінювання?
A. Мієлопатичний
B. Гемолітичний
C. * Катаракта
Д. Астено-вегетативний
Е. Ангіодистонічний з гіпоталамічними кризами
Електромагнітне випромінювання при хронічному впливі на організм не викликає (доц. Ткачишин B.C.):
A. Функціональні розлади діяльності органів травлення
B. Патологічні зміни зі сторони системи крові і кровотворення
C. * Ураження опорно-рухового апарату Д. Катаракти
Е. Ендокринно-обмінні порушення
Електромагнітне випромінювання при хронічному впливі на організм не викликає (доц. Ткачишин B.C.):
A. Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи
B. Ураження серцево-судинної системи
C. Катаракти
Д.* Ураження сечовидільної системи Е. Ендокринно-обмінні порушення
Вкажіть, що не є спільним для хронічного впливу електромагнітного вип¬ромінювання та хронічного впливу лазерного випромінювання на організм (доц. Ткачишин B.C.):
A. * Ураження травної системи
B. Ураження нервової системи
C. Ураження органу зору
 


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 5.0/3 голосов

Добавил(а): Narayan | 16.02.2014 | Просмотров: 6468 | Загрузок: 921
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь