Мобильная версия | RSS
Счастливый Вы человек, Гость!
Вход | Регистрация
Меню сайта
Разделы
Разное [12]
Лекции по судебной медицине [10]
Записи в дневниках
Народный опрос
Опасно ли детям учиться в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?
Всего ответов: 4583
Форма входа
Неофициальный сайт студентов
НМУ имени А. А. Богомольца
Главная » Файлы » Судебная медицина » Разное

Тести по судмеду (тесты, архив, *.doc)

[ Скачать с сайта (72.3 Kb) ] 25.10.2009, 18:11
З правильними відповідями.
1.Проведення судово-медичної експертизи передбачено
1 - вiдомчими правилами
2 - вимаганнями родичiв
• 3 - статтями кодексiв
4 - даним розпорядженням головного лiкаря лiкувальної установи
5 - направленням лiкувальної установи

2. Лiкар якої спецiальностi може бути залучений для проведення експертизи:
• 1 - так
2 - нi

3. Лiкар любої спецiалiзацiї, який притягнутий для проведення судово-медичної експертизи, iменується як:
1 - експерт
2 - судово-медичний експер
• 3 - лiкар-експерт
4 - консультант
5 - лiкуючий лiкар

4. Лiкар-експерт за проведену експертизу несе таку ж вiдповiдальнiсть як i судово-медичний експерт:
• 1 - так
2 - нi

5. За проведену експертизу врач-експерт вiдповiдальностi не несе:
1 – так
• 2 - нi

6. Прi проведеннi експертизи експерт повинен:
• 1 - з'явиться по виклику слiдчого, прокуратури, суду
2 - проконсультуватись з адвокатом
• 3 - надати правильне заключення на поставленнi питання
4 - вивчити карно-процесуальний кодекс
• 5 - зберiгати слiдчу таємницю

7. При проведеннi експертизи експерт /лiкар-експерт/ має право
• 1 - знати цiлi та задачi експертизи
• 2 - знайомитись з матерiалами справ
• 3 - бути присутнiм на допитах
• 4 - вiдмовитись од вiдповiдi на питання, що виходять за межi його компетенцiї
• 5 - прохати вiдведення певного часу для ознайомлення з необхiдною лiтературою

8. Лiкар-експерт, який є компетентним та не зацiкавленим у результатах дослiдження, має право вiдмовитись вiд проведення експертизи:
1 – так
• 2 - нi

9. Судово-медичний експерт, як i лiкар-експерт несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдi з карним кодексом за:
1 - вiдмову вiд вiдповiдi на запитання, що виходять за межi його компетенцiї
• 2 - ухилення вiд проведення експерти
• 3 - вiдповiдi з поважних причин
• 4 - складання завiдомо хибного заключення
• 5 - розголошення слiдчої таємницi

10. До поважних причин, якi дозволяють лiкарю-експерту вiдмовитись вiд проведення експертизи вiдносяться:
1 - небажання проведення експертизи
• 2 - зацiкавленнiсть у результатах справи
3 - лiкарска спецiальнiсть хiрурга
• 4 - некомпетентнiсть у наданному питаннi
5 - лiкарська спецiальнiсть педiатра

11. Судово-медична експертиза згiдно з карно-прцесуальним кодексом обов'язково призначається для:
1 - визначення причин смертi
• 2 - встановлення роду насильницької смертi
• 3 - з'ясування характера i ступенi тяжкостi тiлесних пошкоджень
• 4 - при статевих злочинах
• 5 - для визначення вiку

12. Iнстацiйнiсть судово-медичної експертизи передбачає iї проведення:
• 1 - районними, мiжрайонними судово-медичними експартама
2 - судово-медичними експертами вiддiлень кримiналiстики
• 3 - обласними судово-медичними експертами
4 - судово-медичними експертами, якi працюють у судi
• 5 - республiканськими судово-медичними експертами

13. Органiзацiя судово-медичної експертизи на Українi заснована на принципi:
1 - територiальностi
2 - судових спискiв
• 3 - iнстанцiйностi
4 - показiв Мiнiстерства охорони здоров'я

14. Судово-медична експертиза увiходить до системи органiв охорони здоров'я:
• 1 - так
2 - нi

15. Судово-медична експертиза увiходить до системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ:
1 - так
• 2 - нi

16. Установою, де проводиться судово-медична експертизи є:
1 - лабораторiя
2 - медично-кримiналiстичнi вiддiлення
• 3 - бюро судово-медичної експертизи
4 - юридичнi науково-дослiднi iнститути
5 - кримiналiстичнi вiддiлення

17. Бюро судово-медичної експертизи складається з:
1 - полiклiнiки
• 2 - панатологiчного вiддiлу з гiстологiчною лабораторiєю
• 3 - лабораторiї
• 4 - районних, мiжрайонних та мiсцевих вiддiлiв
• 5 - вiддiл судово-медичної експертизи потерпiлих, звинувачених iншiх осiб

18. В бюро судово-медичної експертизи звичайно є такi вiддiлення, як:
1 - токсiкологiчне
• 2 – бiологiчне
• 3 - гiстологiчне
• 4 - медично-кримiналiстичне
• 5 - хiмiчне

19. У судово-гiстологiчне вiддiленнi дослiджуються шматочки внутрiшнiх органiв для встановлення причин смертi:
• 1 - так
2 - нi

20. У судово-хiмiчному вiддiленнi дослiджуються кров та внутрiшнi органи для:
1 - визначення групи кровi
2 - встановленнi термiну настання кровi
• 3 - визначення отруйних "ядучих" речовин
4 - визначення прижиттєвостi
5 - встановлення категорiї смертi

21. У судово-бiологiчному вiддiленнi дослiджуються:
1 - медичну документацiю
2 - результати розтину
• 3 - речовi докази бiологiчного походження
4 - об'єкти злочинних дiянь

 5 - лiкарськi справи

22. Об'єктами судово-медичної експертизи є:
1 - протколи огляду трупiв на мiсцi подiї
• 2 - трупи
• 3 - живi особи
• 4 - речовi докази
• 5 - медична документацiя

23. Судово-медична експертизи можуть бути таких видiв:
• 1 - первинна
• 2 - додаткова
• 3 - повторна
• 4 - комiсiйна
• 5 - комплексна

24. При первиннiй судово-медичнiй експертизi проводять первiсне дослiдження будь-якого об'єкта - трупу, живоi особи, речового доказу, матерiалiв справи:
• 1 - так
2 - нi

25. Додаткова судово-медична експертиза призначається:
1 - при вiдсутностi первинних даних
2 - по бажанню слiдчого
• 3 - при наявностi слiдчих даних, якi були невiдомi до початку первинної експертизи
4 - при недовiрi слiдства до результатiв первинної експертизи
5 - коли необхiднi данi лiкарiв рiзних фахiв

26. Повторна судово-медична експертиза призначається в випадках:
1 - бажання слiдчого
2 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв
• 3 - недовiра слiдства результатами первинної експертизи
4 - наявностi слiдчих даних, якi були невiдомi до початку первинної експертизи
5 - коли для рiшення слiдчих питань необхiднi знання осiб рiзних лiкарських фахiв


27. Комiсiйна судово-медична експертиза призначається в випадках:
1 - бажання слiдчого
2 - коли необхiднi знання осiб як лiккарських, так i нелiкарских спецiальностей
• 3 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв
4 - коли результатам первинної експертизи слiдчi органи не довiряють
5 - пiсля додаткової експертизи

28. Комплексна судово-лiкарська експертиза проводиться:
1 - коли необхiднi знання осiб рiзних лiкарских фахiв
2 - на бажання слiдчого
• 3 - коли необхiднi знання осiб як лiккарських, так i iнших спецiальностей
4 - на бажання родичiв
5 - коли результати первинної експертизи сумнiвнi

29. Судово-медичному дослiдженню пiдлягають такi категорiї трупiв:
• 1 - при раптовiй смертi
• 2 - при насiльницкiй смертi
• 3 - трупи невiдомих осiб
• 4 - осiб, яким в лiкувальних закладах не був встановлений дiагноз
• 5 - новонароджених, якi народилися пожа лiкувальним закладом

30. Якщо родичi померлого не згiднi з лiкуванням, яке проводилось у лiкувальному засобi(закладi), то можливе проведення судово-медичної експертизи
• 1 - так
2 - нi

31. Дослiдження трупiв, вилученних з могили /ексгумованих/, а також розчленовиних, скелетованих може бути здiйснено:
• 1 - судово-медичним експертом
2 - патологоанатомом та судово-медичним експертом
• 3 - лiкарем-експертом
4 - патологоанатомом
5 - судово-медичним експертом та лiкующим лiкарем

32. Судово-медична експертиза /дослiдження/ трупа може проводитися при вiдсутностi документiв /направлення чи постанови/ вихiдних iз правоохоронних органiв:
1 - так
• 2 - нi

33. Проведення судово-медичної експертизи будь-якого об'єкту засновано на:
1 - рiшеннi слiдчого
2 - направленнi слiдчих органiв
• 3 - постанови слiдчих органiв
4 - заяви родичiв
5 - розпорядженнi головного лiкаря лiкарнi

34. Судово-медичное дослiдження будь-якого об'єкту здiйснюється на пiдставi:
1 - рiшення слiдчого
2 - постанови слiдчих органiв
• 3 - направленнi слiдчих органiв
4 - заяви родичiв
5 - розпорядженнi головного лiкаря лiкарнi

35. Результати судово-медичних експертиз оформлюються в документi пiд назвою:
1 - акт судово-медичного дослiджування
2 - протокол розтину
• 3 - заключення експерта
4 - думки фахiвця
5 - акт розтину

36. Результати судово-медичних дослiдження оформлюються в документi пiд назвою:
1 - заключення експерту
• 2 - протокол розтину
• 3 - акт судово-медичного дослiджування
• 4 - думки фахiвця
• 5 - заключення лiкаря-експерта

37. В структурi документу, який складається судово-мекдичним експертом на пiдставi направлення судово-слiдчих органiв вiдрiзняються:
• 1 - опис мiсця подiй
2 - вступну частину
• 3 - висновки
4 - дослiдницку частину
• 5 - заключення

38. В структурi документу, який складається судово-мекдичним експертом на пiдставi постанови судово-слiдчих органiв вiдрiзняються:
1 - опис мiсця подiй
• 2 - вступну частину
3 - заключення
• 4 - дослiдницку частину
• 5 - висновки

39. В структурi документiв, якi складаються при судово-медичних експертизах або дослiдженнях вiдрiзняються частини:
• 1 - вступну
2 - паспортну
• 3 - дослiдницку
4 - опис мiсця подiй
• 5 - заключену

40. Огляд трупа на мiсцi ойго знаходження слiдчий має право проводити за участю:
1 - патологоанатома
• 2 - судмедексперта
3 - консультанта
• 4 - лiкаря-експерта
5 - експертного робiтника

41. Якщо для огляду трупу на мiсцi його знаходження неможливо викликати судово-медичного експерта, для цих цiлей згiдно з КПК залучають лiкаря будь-якого фаху:
• 1 - так
2 - нi

42. Прi оглядi мiсця подiй слiдчий складає документ пiд назвою:
1 - заключення про огляд мiсця подiй
2 - експертне заключення про огляд трупу
• 3 - протокол огляду мiсця подiї
4 - акт огляду мiсця подiї
5 - яка можлива причина смертi

43. При оглядi трупу на мiсцi йогоь знаходження судово-медичний експерт може висловити слiдчому свої думки по питанням:
• 1 - термiн настання смертi
• 2 - чи змiнювалось вихiдне становище трупу
• 3 - який характер та особливостi ушкоджень
• 4 - чи вiдповiдає мiсце знаходження трупу мiсту подiї
• 5 - яка можлива причина смертi

44. Пiсля прибуття на мiсце подiї головною задачею судово-медичного експерта /лiкаря-експерта/ є встановлення:
1 - наявностi ушкоджень
2 - прiчiни смертi
• 3 - факту наставання смертi
4 - локалiзацiя ушкоджень
5 - знаходження речових доказiв

45. При знаходженнi трупу факт смертi констатується на пiдставi:
1 - iмовiрних ознак смертi
2 - вiдсутностi дихання
• 3 - вiрогiдних ознак смертi
4 - вiдсутностi серцебиття
5 - повної знерушностi

46. Прi вiдсутностi вiрогiдних ознак смертi потерпiлого на мiсцi подiї судово-медичний експерт зобов'язанний:
1 - скласти протокол
2 - чекати на появлення вiрогiдних ознак
• 3 - проводити реанiмацiйнi заходи
4 - викликати швидку допомогу
5 - фотографувати труп

47. Огляд подiї можна проводити:
• 1 - вiд центру до периферiї
2 - починаючи з дослiдження трупу
3 - пiсля фотографування трупу
4 - пiсля збору речовиз доказiв
• 5 - вiд периферiї до центру

48. При голядi мiсця подiї звичайно вiдрiзняються такi стадiї:
• 1 - статична
2 - огляд трупу
3 - вилучення речових доказiв
4 - опис трупу
• 5 - динамiчна

49. Докладний зовнiшнiй огляд трупу лiкар справляє в такiй стадiї огляду мiсця подiї, як:
1 - статична
2 - вилучення речових доказiв
• 3 - динамiчна
4 - загальний огляд
5 - часний огляд

50. При опису на мiсцi подiї раннiх трупних явищ обов'язково указувати час їх дослiдження в годинах та хвилинах:
• 1 - так
2 - нi

51. Плями Лярше виявленi при дослiдженнi трупу на мiсцi подiї на кон'юктивi його очей, якi були зачиненi повiками, указують на:
• 1 - пiсля настання смертi труп були з вiдчиненими очами
2 - насильницку категорiю смертi
• 3 - факт настання смертi
4 - термiн настання смертi
5 - вид смертi

52. На мiсцi подiї термiн настання смертi може бути устанвлений шляхом дослiдження:
• 1 - трупних плям
• 2 - трупного заклякання
• 3 - електровозбудливостi м'язiв
• 4 - механiчного подразнення поперечно-смугастих м'язiв
• 5 - реакцiї зiрницi на атропiн та пiлокарпiн

53. Якщо термiн настання смертi не вiдомий, то на мiсце подiї найбiльш можливо його визначення шляхом дослiдження:
• 1 - електровозбудливостi м'язiв
2 - трупних плям
• 3 - механiчного подразнення поперечно-смугастих м'язiв
4 - трупного заклякання
• 5 - реакцiї зiрницi на атропiн та пiлокарпiн

54. Вилученi з мiсця подiї речовi докази бiологiчного походження направляються до лабораторiї:
1 - пiсля їх вивчення експертом-кримiналiстом
2 - у вологому природньому виглядi
• 3 - у висушеному виглядi
4 - викликають експерта-бiолога для їх вилучення
• 5 - опечаними в пакетi

55. Вологi речовi докази вилученi з мiсця подiї необхiдно направляти в лабораторiю в висушеному виглядi:
• 1 - так
2 - нi

56. Вологi речовi джоказивилученi з мiсця подiї необхiдно направляти в лабораторiю в вологуму виглядi:
1 - так
• 2 - нi

57. При складаннi протоколу огляду мiсця подiї лiкар-експерт:
1 - проводить записування
• 2 - формулює записи, якi мають вiдношення до трупу
3 - фотографує труп
• 4 - формулює записи, якi мають вiдношення до речових доказiв - слiдiв кровi i т.i.
5 - складає план огляду мiсця подiї

58. При оглядi трупу на мiсцi подiї судмедексперт або лiкар-експерт виступає в ролi:
1 - лiкаря-дослiдника
2 - експерта з медицини
• 3 - фахiвця в областi судової медицини
4 - судмедексперта
5 - лiкаря-експерта

59. Якi питання можуть бути вирiшенi фахiвцем в областi судової експертизи при оглядi трупу на мiсцi його знаходження:
• 1 - характер тiлесних ушкоджень
• 2 - термiн настання смертi
• 3 - факт настання смертi
• 4 - вихiдний стан трупу
• 5 - категорiя смертi

60. Що визначають при статичнiй стадiї огляду трупу на мiсцi його знаходження:
• 1 - фiксують розташування предметiв
• 2 - фотографування мiсця подiї
• 3 - складання схематичного плану мiсця подiї
• 4 - положення трупу по вiдношенню до оточуючих предметiв
• 5 - фотографування змiн та ушкоджень на трупi

61. Що визначають при статичнiй стадiї огляду трупу на мiсцi його знаходження:
1 - не порушують розташування предметiв
• 2 - усi предмети докладно оглядають з усiх бокiв
• 3 - докладний зовнiшнiй огляд трупу
• 4 - виявлення речових доказiв
• 5 - фотографування змiн та ушкоджень на трупi

62. Огляд та опис трупу на мiсцi подiї звичайно проводять в такiй послiдовностi:
• 1 - положення та поза трупу
• 2 - одяг та предмети що дотикаються до трупу
• 3 - загальнi данi про труп (стать, вiк, рiст, i т. i.)
• 4 - вираженнiсть трупних змiн
• 5 - особливостi та ушкодження окремих областей тiла

63. Органiзацiя доставки трупу, одягу та речових доказiв в морг та лабораторiю є обов'язком:
1 - родичiв
2 - дiльничого лiкаря
• 3 - слiдчого
4 - експерта-кримiналiста
5 - лiкаря-експерта

64. Обов'язком лiкаря-фахiвця в областi судової медицини при виявленнi на мiсцi подiї речових доказiв є:
1 - опис речових доказiв бiологiчного походження
• 2 - вилучення та пакування
• 3 - виявлення речових доказiв бiологiчного походження
• 4 - формулювання питань, якi мають бути розрiшенi в лабораторiї
• 5 - доклади лабораторного дослiдження речового доказу

65. Основними послiдовними етапами зовнiшнього огляду трупу є:
• 1 - огляд загального вигляду трупу
• 2 - дослiдження трупних явищ
• 3 - огляд одягу трупу
• 4 - огляд та дослiдження трупу
• 5 - огляд окремих частин трупу, починаючи з голови

66. Основними послiдовними етапами внутрiшнього дослiдження трупу є:
• 1 - розтин грудної клiтини
• 2 - вилучення органокомплексу з розтином внутрiшнiх органiв
• 3 - розтин черевної порожнини
• 4 - огляд та розтин кiсток скелету
• 5 - розтин черепної порожнини та дослiдження головного мозку

67. Перед початком розтину судово-медичний експерт /лiкар-експерт/ проводить:
1 - опит свiдкiв
• 2 - вивчення даних протоколу огляду трупа на мiсцi його знаходження
• 3 - вивчення питань, якi ставлять перед експертом слiдчi органи
• 4 - вивчення обставин справи
• 5 - вивчення меддокументацiї

68. Пiд час розтину трупу проводять вилучення матерiалу для таких лаботаторних дослiджень як:
• 1 - ботанiчне
• 2 - гiстологiчне
• 3 - хiмiчне
• 4 - бiологiчне
• 5 - бiохiмiчне


Насколько материал оказался Вам полезным?
Текущий рейтинг: 4.6/15 голосов

Добавил(а): nmu | 25.10.2009 | Просмотров: 10794 | Загрузок: 1996
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Объявления на сайте
Продажа литературы на сайте
Медицинские выставки 2017
Яндекс.Метрика
Главная страница Информация о сайте Гостевая книга Обратная связь